Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMEEN

 • Indien de klant de afspraak afzegt, wegens ziekte of andere redenen, komt de afspraak te vervallen. Incidentele afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij wekelijkse en tweewekelijkse afspraken met vaste dag en -tijd, zoals doorlopende muzieklessen, wordt de afspraak bij afzegging wel in rekening gebracht.
  • Per jaar kan maximaal een sessie/muziekles vervallen wegens ziekte of omstandigheden van de coach. Wanneer meerdere afspraken vervallen wordt de afspraak ingehaald of terugbetaald.
  • Opzegging van doorlopende, (twee)wekelijkse sessies/muzieklessen is alleen schriftelijk of per email mogelijk.
  • U dient rekening te houden met opzegtermijn van een maand. Deze opzegtermijn gaat in als u alle facturen heeft betaald. Is dat niet het geval, dan blijft u ingeschreven, totdat alle rekeningen zijn betaald.
  • Mocht in het geval van duo- of triosessies het aantal mensen per groepje verminderen dan zal voor de anderen het bedrag worden herberekend naar de op dat moment geldende tarieven voor privé- of duo sessies.

VAKANTIES
• Bij doorlopende (twee)wekelijkse afspraken worden schoolvakanties aangehouden. De wekelijkse afspraken zijn dus 40 (of bij tweewekelijks: 20) weken per jaar.

BETALINGEN
• De betaling gaat uitsluitend per bankoverschrijving, op basis van factuur.
• Doorlopende sessies en muzieklessen worden per 2 maanden vooruit betaald.
• Mocht het door u verschuldigde bedrag na twee herinneringen nog steeds uitblijven, dan dient u rekening te houden met bijkomende administratiekosten en evt. afhandeling door een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
• Tarieven zijn onder voorbehoud. Studio Spelenderwijs behoudt zich ten alle tijden het recht voor de tarieven te wijzigen.

HUURGITAAR
• De huur van huurgitaren loopt ook door tijdens vakanties.

 • Bij schade aan de gitaar, gemaakt door huurder, is de huurder aansprakelijk en zal de hieruit voortvloeiende kosten betalen.
  • Normaal onderhoud en vervanging van onderdelen (snaren, stemknoppen, normale slijtage etc.) zijn voor kosten van Studio Spelenderwijs.

Wijzigingen voorbehouden – Studio Spelenderwijs – 2017

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Studio Spelenderwijs persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Studio Spelenderwijs verwijst voor verdere informatie naar de privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Studio Spelenderwijs nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.